Wysyłając dziecko na kolonie letnie powinniśmy sprawdzić przede wszystkim organizatora takiego wyjazdu. Co roku o uwagę w wyborze wakacyjnych wyjazdów dla dzieci, apelują Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz kuratoria oświaty. Akcja ta przynosi efekt: coraz rzadziej słyszymy o tak zwanych „dzikich koloniach”, przede wszystkim właśnie dzięki zwiększonej świadomości rodziców. Kolejną rzeczą jest sprawdzenie, czy wypoczynek został zarejestrowany w odpowiedniej bazie danych MEN. Warto także zapytać biuro organizujące wyjazd wakacyjny, czy zimowy o to kto będzie sprawował opiekę nad dziećmi.

Organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Organizatorzy wypoczynku działający zgodnie z prawem powinni posiadać wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych. Dodatkowo działalność taka znajduje się pod specjalnym nadzorem państwa i wymaga od przedsiębiorców spełniania w trakcie jej prowadzenia wymogów finansowych. Wymogi te dotyczą przede wszystkim zapewnienia bezpieczeństwa klientom biura na wypadek niewypłacalności firmy poprzez różne formy zabezpieczeń finansowych na pokrycie kosztów. Zarówno wpis do rejestru, jak i odpowiednie zabezpieczenie finansowe można sprawdzić na stronie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego pod adresem: https://ewidencja.ufg.pl/ewidencja/obywatel/ksiegi.

Zgłoszenie kolonii do bazy wypoczynku

Organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży musi zgłosić wypoczynek w kuratorium. Zgłoszenie powinno zostać zarejestrowane bazie wypoczynku i przesłane kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora w następujących terminach:

  • najpóźniej na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku,
  • najpóźniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia półkolonii lub wypoczynku za granicą,
  • najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku, ale TYLKO w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi (np. konieczność organizowania działań adresowanych do dzieci i młodzieży w związku z negatywnymi skutkami wystąpienia klęsk żywiołowych, organizowania wypoczynku ze środków publicznych na organizację wypoczynku lub dofinansowanie dla uczestników z rodzin o niskim statusie ekonomicznym).

Każdy z turnusów musi być zarejestrowany jako osobne zgłoszenie. Rejestr zgłoszonych wyjazdów znajduje się na stronie: www.wypoczynek.men.gov.pl.

Co oznacza w praktyce zgłoszenie wypoczynku w kuratorium?

Organizator zgłaszając kolonie letnie do kuratorium musi wykazać, że zostaną spełnione wszystkie niezbędne warunki z jego strony. Dotyczy to zwłaszcza: kwalifikacji kadry wychowawców, ich liczby, jak i programu wypoczynku, a także zabezpieczenia pod względem medycznym i bytowym. Co więcej, kuratorzy czekają też na zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń wobec organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży, a zgłoszona do kuratorium kolonia może być także kontrolowana przez sanepid i pracowników kuratorium, Gdyby zaś zdarzył się nieszczęśliwy wypadek, uczestnik może liczyć na odszkodowanie, gdyż ubezpieczenie jest obowiązkowe.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.).

Na zakończenie

Wysyłając dziecko na kolonie letnie dobrze jest porozmawiać z organizatorem wypoczynku i dopytać o szczegóły opieki nad dziećmi, dopytać o możliwość kontaktu z kierownikiem lub wychowawcą. Warto przekazać wszystkie informacje na temat zdrowia i zachowania dziecka –  te informacje obowiązkowo powinny znaleźć się w karcie kolonijnej.

Ten post ma jeden komentarz

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.