Opieka pedagogiczna na koloniach letnich jest tematem najważniejszym. Opiekun na wyjeździe wakacyjnym to osoba, której powierzamy opiekę nad naszym dzieckiem na czas wakacyjnych kolonii. To pedagog-wychowawca odpowiada za ich bezpieczeństwo, wygląd, higienę zdrowie i wychowanie. Jest bezpośrednim opiekunem i organizatorem życia powierzonych jego opiece dzieci, zastępując im rodziców, dlatego też warto zapoznać się z kilkoma informacjami dotyczącymi regulacjami prawnymi dotyczącymi doboru kadry pedagogicznej.

Najczęściej sprawdzeni organizatorzy zatrudniają jako wychowawców czynnych nauczycieli, którzy podczas okresu wakacji mają urlop. Nie muszą oni legitymować się dodatkowymi kwalifikacjami czy certyfikatami, by pracować jako opiekun. Zgodnie z wyjaśnieniami resortu edukacji za nauczyciela uznać należy osobę mającą wymagane kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela, a więc zarówno emerytowanego nauczyciela, jak i absolwenta szkoły wyższej, który uzyskał kwalifikacje do zatrudnienia na tym stanowisku w szkole lub placówce oświatowej.

Komfortowym dla rodziców rozwiązaniem jest wysłanie naszego dziecka z organizatorem, którego znamy już z innych organizowanych wyjazdów tego typu. Zupełnym luksusem jest wysłanie naszej pociechy tam gdzie dziecko zna wychowawców np. nauczyciel uczący nasze dziecko, które dodatkowo wyjeżdża z kolegami z klasy, szkoły lub podwórka.

Opieka pedagogiczna na koloniach dla dzieci może być też sprawowana przez osoby, które przygotowują się do pracy w oświacie, czyli studenci szkół wyższych kierunków i specjalności, których program obejmuje przygotowanie pedagogiczne, oraz słuchacze kolegiów nauczycielskich i językowych – po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia. Taki sam kurs mogą zaliczyć właściwie wszyscy dorośli, którzy ukończyli szkołę średnią i chcą pracować jako opiekunowie.

Kierownikiem kolonii z kolei musi być osoba posiadająca zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników wypoczynku obejmującego program ustalony przepisami wspomnianego rozporządzenia i będąca zarazem nauczycielem, instruktorem harcerskim (co najmniej o stopniu harcmistrza) lub „inne osoby”, czyli osoby które:

  • Posiadają zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników wypoczynku obejmującego program ustalony przepisami rozporządzenia,
  • Są osobami pełnoletnimi, z co najmniej średnim wykształceniem, posiadają odpowiednie warunki zdrowotne i predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą,
  • Posiadają co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej (kluby sportowe, ośrodkach socjoterapeutyczne, świetlice środowiskowe, domy kultury itd.

Kierownik wypoczynku NIE może jednocześnie pełnić funkcji kierownika i wychowawcy grupy uczestników wypoczynku. Szeroki zakres obowiązków kierownika obozu sprawia, że niemożliwe jest wypełnianie równocześnie obowiązków wychowawcy.

Pamiętajmy jednak, że poza wychowawcami opiekę nad dziećmi sprawują również ratownicy wodni – na wszystkich wyjazdach gdzie przewidziany jest pobyt nad morzem i nad jeziorem czy nawet zajęcia na basenie. W czasie wycieczek górskich, konieczny jest licencjonowany przewodnik, a w czasie zajęć sportowych instruktor lub trener.

Przy tej okazji warto wspomnieć również o kwestii opieki medycznej zapewnianej na obozach. Regulacje prawne Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży nie narzucają konkretnego sposobu zapewnienia opieki medycznej. Najczęściej praktykowanym rozwiązaniem jest podpisanie przez organizatora umowy z lokalnym ośrodkiem zdrowia lub gabinetem lekarskim, który zapewni taką opiekę, lub zatrudnienie wśród kadry pielęgniarki albo ratownika medycznego. Odrębnie sprawa regulowana jest w przypadku coraz mniej popularnych obozów pod namiotami – zaleca się w tym przypadku zapewnienie stałej opieki.

Ten post ma 4 komentarzy

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.